Organisation Setup

Department of Archaeology, Museums and Heritage, Mysore
List of the Directors from its Inception to the present

Sl No Name of the Director Tenure
1 Mr. B Lewis  Rice, CIE, MRAS 1885-1906
2 Sri R. Narasimhachar, M.A 1906-1922
3 Sri R. Shamashastry, M.A 1922-1928
4 Dr. M. H. Krishna, M.A., Dlit (London) 1928-1947
5 Sri. L. Narasimhachar, M.A 1947-1951
6 Sri. Narayana Iyengar, M.A 1951-1954
7 Pro. K.A. Neelakantashastry, M.A 1954-1956
8 Dr. M. Sheshadri, M.A.,Ph.D (London) 1956-1972
9 Dr. M. S. Nagarajarao, M.A. Ph.D (London) Dip.in. Museology (USA) 1972-1984
10 Dr. A. Sundara, M.A, Ph.D, Dip.in.Epi 1984-1987
11 Dr. M.S. Nagarajarao,
M.A, Ph.D (London), Dip.in. Museology (USA)
1987-1990
12 Dr. D.V. Devaraj (Deputation), M.A., Ph.D 1990-1991
13 Sri  Chiranjeev Singh, I.A.S 1991-1992
14 Dr. D. V. Devaraj, M.A. Ph.D 1992-1997
15 Sri   M. L. Shivashankar, M.A. Dip.in. Arc 1997-1999
16 Dr. M. V.  Krishnappa, M.A. Ph.D, Dip.in.Epi 4.2.1991  to 22.7.2002
17 Sri  K.R. Ramakrishna, K.A.S 22.7.2002  to 24.11.2004
18 Dr. R. Gopal M.A (AH&A), M.A (His), Ph.D Dip.in.Epi 24.11.2004  to 29.5.2006
19 Sri  H.S. Rathnakar, K.A.S 29.5.2006  to 9.3.2007
20 Dr. R. Gopal, M.A (AH&A), M.A (His), Ph.D Dip.in.Epi 9.3.2007  to 06.09.2011
21 Sri H.M Siddanagowdar, 07.09.2011  to 16.10.2011
22 Dr. R. Gopal, M.A (AH&A), M.A (His), Ph.D Dip.in.Epi 17.10.2011  to 03.12.2011
23 Sri H.M Siddanagowdar, 04.12.2011  to 14.12.2011
24 Dr. R. Gopal, M.A (AH&A), M.A (His), Ph.D Dip.in.Epi 15.12.2011  to 04.03.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಆಯುಕ್ತರ ಸೇವಾವಧಿ


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಯುಕ್ತರ ಹೆಸರು ಸೇವಾವಧಿ
ಯಿಂದ
ವರೆಗೆ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಾ ಮಂಜುನಾಥ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. 05-03-2011 22-03-2012
2 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. 22-03-2012 18-12-2012
3 ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಸ್. ವಸ್ತ್ರದ. ಐ.ಎ.ಎಸ್. 19-12-2012 01-09-2013
4 ಡಾ. ಸಿ.ಜಿ. ಬೆಟಸೂರಮಠ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. 02-09-2013 30-07-2016
5 ಡಾ. ಎನ್. ಮಂಜುಳ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 02-08-2016 20-11-2017
6 ಟಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕ.ಆ.ಸೇ. 20-11-2017

 

 

Comments are closed.